กศน.ตำบลวังน้ำ้ขียว

กศน.ตำบลวังน้ำเขียวร่วมกับกศน.อำเภอกำแพงแสนสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำเกษตรธรรมชาติในชุมชน

               กศน.ตำบลวังน้ำเขียวร่วมกับกศน.อำเภอกำแพงแสนเผยแพร่และสนับสนุนการทำเกษตรธรรมชาติแก่ชุมชนตำบลวังน้ำเขียวโดยเริ่มจากบ้านเกษตรกรแกนนำหลักในการปลูกพืชและเกษตรธรรมชาติและขยายผลไปสู่เพื่อนบ้านและชุมชนในตำบลต่อไป
รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องจบในระดับประถมศึกษาและมีอายุ 20 ปีขึ้นไปประกอบอาชีพแล้วสามารถเรียนโดยใช้วุฒิประถมศึกษาสมัครเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน 8 เดือนติดต่อสอบถามได้ที่ กศน.อำเภอกำแพงแสน และกศน.ตำบลวังน้ำเขียว 081-7368106 โทร.034-282364 ทุกวันตั้งแต่เวลา08.30 - 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557

กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัคร นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557

      ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ

รับนักศึกษาเทียบระดับ ปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2556 ติดต่อสอบถามไดที่ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว เวลา 09.00 -16.00 น.


เปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาพัฒนาบทบาทสตรี

               กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว และผู้นำชุมชนทุกหมุ่บ้าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว

กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2556

        กศน.ตำบลวังน้ำเขียวรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตังแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.ตำบลวังน้ำเขียว